top of page

 บทความ  

BLOG
แก้.jpg

จัดประชุมอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค

PANDEMIC DISRUPTION

24/5/2564

อ่านเพิ่มเติม
แก้1.jpg

งานก็ต้องทำ ประชุมก็ต้องจัด

รูปแบบการประชุมในยุค PANDEMIC

01/19 - 01/23

อ่านเพิ่มเติม
บทความทั้งหมด

1. จัดประชุมอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค Pandemic Disruption

bottom of page